MUSAVVER GEVEZE

Kirkor Faik tarafından çıkarılan Geveze serisi dergilerin ilkidir. II. Meşturiyetin ilanından sonra ilk çıkan mizah gazetelerindendir. Günlük olarak yayımlanmıştır. 8 Ağustos – 16 Ekim 1908 tarihleri arasında 63 sayı yayımlanmış, 1 aylık aranın arından Geveze ismiyle tekrar yayımlanmaya başlanmıştır.

GAGABURUN İLE İBİŞ

Yeni Gazete’nin eki olarak 1908’de yayımlanmış tek sayılık mizah risalesidir. “Eşref saatte neşredilir mizah risalesidir.” Müdür-i Mes’ul: El kubur el buruni. Sermuharriri: Çaylak. Gagaburun ile, II. Abdülhamid hicvedilmektedir.

TONTON RİSALESİ 1908

Mükerrrem Refet tarafından 18 Eylül 1908 tarihinde tek sayı halinde yayımlanmış mizahi risaledir. “Okurlarımıza hoşça bir zaman geçirtmek için ara sıra yayınına niyet edilen Tonton bugün basın aleminde arz-ı endam ediyor.”Tonton” İstanbul’da vapurlara verilen isimdir.

ŞAKACI 1908

Musavver haftalık edebi mizah gazetesi. Sahibi ve Muharriri: Tepedelenlizade Kamil. Müdürü: Kamil Zeki. İstanbul, Haftalık. 7 Ekim -2 Aralık 1908 tarihleri arasında 9 sayı (Kütüphanelerde görülen en son sayısı) yayımlanmıştır.

DAVUL 1908

Haftalık edebi mizah gazetesi. Sahib-i imtiyaz ve müdürü: Vasıf Hasan. Hilal matbaası, Mahmut bey Matbaası, (Haftalık) 27 Ekim 1908 – 27 Mayıs 1909 tarihleri arasında 24 sayı yayımlanmıştır. Kalem dergisine benzer şekilde çok sayıda çizime yer vermiştir.

DALKAVUK 1908

12 Eylül 1909 – 6 mart 1909 tarihileri arasında 25 sayı yayımlanmıştır. Mizaha ait olmak ve şahsiyat-ı muhtevi olmamak üzere gönderilecek evrak amal memenuniye kabul edilir. Şimdilik haftada bir def’a tasdi eder. Müdürü: Mahmud Kenan.

COŞKUN KALENDER 1909

15 Nisan 1909 tarihinden 3 Haziran 1909 tarihine kadar 8 sayı yayımlanan Coşkun Kalender mizahi bir içeriğe sahiptir. Bir yıl sonra ise Hikmet isimli ciddi günlük bir gazete olarak tekrar yayımlanmaya başlanmış fakat II. Meşrutiyet sıkıyönetimi tarafından tekrar kapatılmıştır. Ardından sırasıyla, Millet ile Müsahabe, Münakaşa, Kanad, Coşkun Kalender, Kalender, Nimet ve yeniden Hikmet adıyla yayımlanmıştır. Gazetenin yayımcıları Kalender Geda ile Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi’dir.

Coşkun Kalender 1908
Coşkun Kalender 1913

CİNGÖZ 1908

Siyasiyattan, edebiyattan, letaiften, bahis olarak haftada iki def’a neşrolunur musavver Osmanlı gazetesidir. Sahib-i İmtiyaz: Fars “Şems” gazetesi sahibi Seyyid Hasan Tebrizi. Sermuharriri: Mehmed Asaf. İstanbul A. Asaduryan Matbaası (Haftada iki def’a). 8 Eylül – 9 Ekim 1908 tarihleri arasında 7 sayı yayımlanmıştır.

BOŞBOĞAZ İLE GÜLLABİ 1908

Haftada iki defa Pazartesi ve Perşembe günleri neşrolunur, şathiyyat içinde müdafaa-i hukuk ve vatan ve millete hadim musavver mizah gazetesidir. Sahibi: Hüseyin Rahmi (Gürpınar) Muharrirleri: Ahmed Rasim, Hüseyin Rahmi (Gürpınar). İstanbul, Matbaa-i Osmaniye. (Haftada iki defa). 6 Ağustos – 14 Aralık 1908 tarihleri arasında 36 sayı yayımlanmıştır.