GECEKUŞU

İmtiyaz sahibi: Arif Hikmet ve Mes’ul Müdürü: Mehmed Kemalettin’dir. 6 Ocak – 9 Şubat 1911 tarihleri arasında Tanin Matbaasında 3 sayı yayımlanabilmiştir. Kısa ömürlü olan Gecekuşu’nün künye resmi ilginçtir.

FALAKA

7 Ağustos -12 Ekim 1911 tarihleri arasında Mahmud Nedim tarafından 19 sayı yayımlanmıştır.

MALUM

Malum mizah gazetesi, Yuha gazetesinin kapanmasının ardından 20 Aralık 1910 – 9 Ocak 1911 tarihleri arasında Baha Tevfik tarafından 6 sayı yayımlanmıştır. Malum gazetesinin kapanmasından sonra Eşşek gazetesinin 1912 yılında tekrar yayımlanmasına kadar serinin başka gazetesi çıkmamıştır.

ÇEKİRGE 1911

Haftada iki def’a Pazartesi ve Perşembe günleri zıb zıb sıçrar mizah gazetesidir. İmtiyaz sahibi ve müdür-i mes’ul: Hüseyin Nazmi. İstanbul. (Haftada iki def’a) İttihad ve Terakki Partisi taraftarıdır. Yayıncısı Eşref, Cadaloz ve Afacan’ın yayıncısıdır. 27 Mart – 27 Nisan 1911 tarihleri arasında 10 sayı yayımlanmıştır.

CİCİ 1911

25 Mayıs ve 8 Haziran 1911 tarihlerinde 2 sayı yayımlanabilmiştir. Şimdilik haftada bir Perşembe günleri neşrolunur, millet ve devlete hadim edebi ve mizahi bitaraf Türk gazetesidir. Sahib-i imtiyaz: Arif Hikmet. Müdür-i Mes’ul: Kemaleddin. Sermuharriri: Ahmed Reşat. İstanbul, Manzume-i Efkar Matbaası. (Haftalık).

CEM 1910

Perşembe günleri neşrolunur, siyasi, edebi, musavver mizah mecmuasıdır.” Müdür-i mes’ul: Cemil (Cem), Sermuharriri: Refik Halit (Karay), İstanbul. Sanayi-i Nefise Matbaası, İktisat Matbaası, Terakki Matbaası, Matbaa-i İhsan ve Şükerası. 20,5×28 (Haftalık). İttihad ve Terakki Partisinin baskılarına dayanamayıp kendisini kapatmıştır. Daha sonra 1912’de Hürriyet ve İtilaf İtilaf Partisi iktidara gelmesiyle 33. sayıdan tekrar yayınına başlamıştır. 10 Kasım 1910 – 12 Ekim 1912 tarihleri arasında toplam 43 sayı yayımlanmıştır.

Cemil Cem 1927 yılında Cem mizah dergisini tekrar yayımlamaya başlamıştır. İlk sayı yayım tarihi 10 Kasım 1927 olan Cem’in son 16 sayısı latin harfleriyle yayımlanmıştır. Dergi 2 Ağustos 1928 tarihli 49. sayısı ile yayın hayatına son vermiştir. İlk Türk karikatüristlerinden olan Cem’in çizgileriyle bundan sonraki senelerde dergilerde karşılaşamıyoruz.

Cem 1910
Cem 1927

CART BEYİM 1911

İlk sayı tarihi 15 Haziran 1911’dir. 3 sayı yayımlanmıştır.

BABA HiMMET 1911

Gümülcineli İbn ül Hakkı Osman Nail tarafından 14 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında 6 sayı yayımlanmıştır.

AFACAN 1911

Şimdilik salı ve Cumartesi günleri neşrolunur mizah gazetesidir. Müdür-i Mes’ul: Hüseyin Nazmi. Sermuharriri ve musavviri: Afacan. İstanbul, Manzume-i Efkar Matbaası, Sada-i Millet Matbaası, Reşadiye Matbaası (Haftada iki defa), 19 Temmuz – 13 Ağustos 1327. 1-33 ve 42-45 arasındaki sayılar Cadaloz dergisi olarak yayımlanmıştır. Afacan dergisinin numaralandırması 1. sayıdan başlamış, aynı zamanda Cadaloz’un devamı olduğunu belirtmek için 1. sayının yanında 34. sayı ibaresine de yer verilmiştir.

CADALOZ 1911

1-33 ve 42-45 arasındaki sayılar Cadaloz, 34-41 arasındaki sayılar ise Afacan adıyla yayımlanmıştır.