CİCİ 1911

25 Mayıs ve 8 Haziran 1911 tarihlerinde 2 sayı yayımlanabilmiştir. Şimdilik haftada bir Perşembe günleri neşrolunur, millet ve devlete hadim edebi ve mizahi bitaraf Türk gazetesidir. Sahib-i imtiyaz: Arif Hikmet. Müdür-i Mes’ul: Kemaleddin. Sermuharriri: Ahmed Reşat. İstanbul, Manzume-i Efkar Matbaası. (Haftalık).