CİNGÖZ 1908

Siyasiyattan, edebiyattan, letaiften, bahis olarak haftada iki def’a neşrolunur musavver Osmanlı gazetesidir. Sahib-i İmtiyaz: Fars “Şems” gazetesi sahibi Seyyid Hasan Tebrizi. Sermuharriri: Mehmed Asaf. İstanbul A. Asaduryan Matbaası (Haftada iki def’a). 8 Eylül – 9 Ekim 1908 tarihleri arasında 7 sayı yayımlanmıştır.

error: Content is protected !!