ALAY 1947

Markopaşa’ya rakip çıkan mizah gazetelerindendir. Markopaşa’ya yönelik “kökü dışarıda” eleştirisi üzerinden karikatürler yayımlamış, Markopaşanın Sovyetler Birliği tarafından desteklendiği söylenmiştir. İlk iki sayıdaki karikatürlerde, T. Korkmaz mahlasıyla karikatürler çizen Markopaşa gazetesi karikatüristi Mim Uykusuz’a atfen Korkusuz imzası kullanılmıştır. Daha sonraki sayılarda Sevil ve Nedret Selçuker gibi imzalara rastlanmaktadır. Alay mizah gazetesinin ilk sayı tarihi 9 Ocak 1947’dir. Ulaşabildiğimiz son sayısı ise 10 Nisan 1947 tarihli 14. sayıdır.

41 BUÇUK 1952

Sahibi M. Ali Ertem’dir. Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdürü İlhan Selçuk’tur. Turhan Selçuk, Ferruh Doğan, Sinan Bıçakcıoğlu, Mıstık, Semih Balcıoğlu, Suat Yalaz gibi dönemin genç çizerleri tarafından çıkarılan ve yeni mizah anlayışını yansıtan dergilerin ilkidir. 6. sayısı müstehcenlik gerekçesiyle toplatılmıştır. 6 Eylül 1952 ile 13 Aralık 1952 tarihleri arasında 15 sayı yayımlanmıştır. Son sayıda yer alan yazıda belirtildiği üzere, yeterli satış rakamına ulaşamaması nedeniyle 15. sayıda yayın hayatına son vermiştir.

ÇAYLAK 1876

Haftada üç defa neşrolunur, mizah dergisi. Mehmed Tevfik tarafından çıkarılmıştır. İstanbul, Basiret Matbaası. 162 sayı yayımlanmıştır. (Haftada 3 defa) İlk sayı yayım tarihi tam olarak bilinmemektedir. Çizimleri itibariyle ilgi çekici bir gazetedir. Münir Süleyman Çapanoğlu’nun belirttiğine göre özellikle münevverler arasında ilgi görmüş bir gazetedir Çaylak. Mehmet Tevfik basın tarihimizde Çopur ve Çaylak Tevfik adıyla ün kazanmıştır. Dergi son sayfasında büyük boy karikatüre yer vermiştir. Çaylak mizah gazetesinin ilk sayı tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Görülen ilk sayısı 15 Temmuz 1876 tarihli 23. sayıdır. Son sayısı ise Haziran 1877 tarihli 162. sayıdır.

CURCUNA 1909

İdare-i Meşrutiyete hadim Cuma ve Salı günleri neşrolunur, zülfiyare dokunmaz, musavver mizah gazetesidir. Sahibi imtiyaz: H. Faik, K. B. Kayseriyan. Müdür ve Sermuharriri: Yusuf Niyazi. İstanbul, Asır Matbaası. 23,5×33 (Haftada iki def’a) 20 Şubat 1327 – ? . Birinci sayıdan başlayan iki tane Curcuna isimli dergi vardır. Kaç sayı çıktığı belli değil. Türk Tarih Kurumu Kütüphanesinde 9 sayı mevcut. Bu serinin ilk sayı tarihi 6 Mart 1909’dur. 9 sayı yayımlandıktan sonra tekrar 1. sayıdan başlamıştır. Bu sayının tarihi de 21 Mayıs 1909’dur.

COŞKUN KALENDER 1909

15 Nisan 1909 tarihinden 3 Haziran 1909 tarihine kadar 8 sayı yayımlanan Coşkun Kalender mizahi bir içeriğe sahiptir. Bir yıl sonra ise Hikmet isimli ciddi günlük bir gazete olarak tekrar yayımlanmaya başlanmış fakat II. Meşrutiyet sıkıyönetimi tarafından tekrar kapatılmıştır. Ardından sırasıyla, Millet ile Müsahabe, Münakaşa, Kanad, Coşkun Kalender, Kalender, Nimet ve yeniden Hikmet adıyla yayımlanmıştır. Gazetenin yayımcıları Kalender Geda ile Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi’dir.

Coşkun Kalender 1908
Coşkun Kalender 1913

CİNGÖZ 1908

Siyasiyattan, edebiyattan, letaiften, bahis olarak haftada iki def’a neşrolunur musavver Osmanlı gazetesidir. Sahib-i İmtiyaz: Fars “Şems” gazetesi sahibi Seyyid Hasan Tebrizi. Sermuharriri: Mehmed Asaf. İstanbul A. Asaduryan Matbaası (Haftada iki def’a). 8 Eylül – 9 Ekim 1908 tarihleri arasında 7 sayı yayımlanmıştır.

CİCİ 1911

25 Mayıs ve 8 Haziran 1911 tarihlerinde 2 sayı yayımlanabilmiştir. Şimdilik haftada bir Perşembe günleri neşrolunur, millet ve devlete hadim edebi ve mizahi bitaraf Türk gazetesidir. Sahib-i imtiyaz: Arif Hikmet. Müdür-i Mes’ul: Kemaleddin. Sermuharriri: Ahmed Reşat. İstanbul, Manzume-i Efkar Matbaası. (Haftalık).

CEM 1910

Perşembe günleri neşrolunur, siyasi, edebi, musavver mizah mecmuasıdır.” Müdür-i mes’ul: Cemil (Cem), Sermuharriri: Refik Halit (Karay), İstanbul. Sanayi-i Nefise Matbaası, İktisat Matbaası, Terakki Matbaası, Matbaa-i İhsan ve Şükerası. 20,5×28 (Haftalık). İttihad ve Terakki Partisinin baskılarına dayanamayıp kendisini kapatmıştır. Daha sonra 1912’de Hürriyet ve İtilaf İtilaf Partisi iktidara gelmesiyle 33. sayıdan tekrar yayınına başlamıştır. 10 Kasım 1910 – 12 Ekim 1912 tarihleri arasında toplam 43 sayı yayımlanmıştır.

Cemil Cem 1927 yılında Cem mizah dergisini tekrar yayımlamaya başlamıştır. İlk sayı yayım tarihi 10 Kasım 1927 olan Cem’in son 16 sayısı latin harfleriyle yayımlanmıştır. Dergi 2 Ağustos 1928 tarihli 49. sayısı ile yayın hayatına son vermiştir. İlk Türk karikatüristlerinden olan Cem’in çizgileriyle bundan sonraki senelerde dergilerde karşılaşamıyoruz.

Cem 1910
Cem 1927

CART BEYİM 1911

İlk sayı tarihi 15 Haziran 1911’dir. 3 sayı yayımlanmıştır.

CADI 1919

Görülen ilk sayısı 27 Şubat 1919 tarihli 10. sayısı, son sayı ise 24 Mart 1919 tarihli 17. sayıdır.