ÇİMDİK 1910

Şimdilik Perşembe günleri neşrolunur musavver Osmanlı gazetesidir. Çıkaran: M. Fazlı Sahib-i İmtiyaz: Ahmed Süreyya. Müdür-i Mes’ul ve Sermuharriri: Ebülburhan Nedim. İstanbul, Manzume-i Efkar Matbaası (Haftalık) İlk sayı yayım tarihi 16 Haziran 1910’dur.

error: Content is protected !!